ADMISSION EN DOCTORAT

ADMISSION EN DOCTORAT

DOCTORAT EN SCIENCES POLITIQUES

ADMISSION JUILLET 2023

 

Admiterea la Școala Doctorală se face prin concurs.

Criterii de eligibilitate

Se pot înscrie la admiterea la școala doctorală cetățeni români precum și cetățeni din statele-membre ale Uniunii Europene, din Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană, precum și etnicil români, indiferent de cetățenie, cărora li se aplică exact aceleași condiții ca și cele prevăzute de lege pentru cetățenii români, inclusiv în ceea ce privește taxele de școlarizare.

La colocviul de admitere la doctorat se pot prezenta candidați care dețin:

 • diplomă de licenţă sau echivalentă a studiilor universitare de lungă durată organizate conform Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  • titularii diplomelor de studii de lungă durată au dreptul să se înscrie la studii universitare de doctorat fără obligativitatea de a mai parcurge ciclul al II-lea de studii universitare de master
 • absolvenții cu diplomă de masterat ai ciclului de studii universitare de masterat organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificările și completările ulterioare SAU 
  • absolvenții studiilor efectuate în străinătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației Naționale, ca fiind studii universitare de masterat.

Observație 1: Candidaţii care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute, precum si echivalarea acesteia de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării.

Observație 2: Cetățenii străini din state din afara UE și bursierii statului român se vor adresa Direcției Relații Internaționale / Biroului de Cooperare Internațională și Studenți Străini, în vederea înscrierii la concursul de admitere la studiile universitare de doctorat.

Calendrier de l'admission

SESSION SEPTEMBRE 2023
INSCRIPTIONS : 04-18.09.2023
PRESENTATION DES PROJETS DE RECHERCHE : 20-21.09.2023
ANNONCE DES RÉSULTATS : 22.09.2023

Dosarul de candidatură

OBSERVAȚIE: Dosarul poate fi transmis online către secretariatul Școlii Doctorale (gabriela.ifrim@fspub.unibuc.ro) în vederea verificării, urmând ca dosarul fizic să fie depus la secretariatul Școlii Doctorale  în termen de 5 zile de la afișarea rezultatelor colocviului.

Dosarul de candidatură trebuie să includă următoarele documente:

 • fişă de înscriere (unul dintre formularele tip de mai jos)
  • formular tip pentru cetățenii români – descarcati AICI sau
  • formular tip pentru cetățenii UE – descarcati AICI sau
  • formular tip pentru cetățenii NON UE – descarcati AICI sau
  • cerere locuri rromi – formular tip – la înscriere; descarcati AICI
   • OBSERVATION. En cas de double affiliation, les candidats opteront pour l’affiliation avec laquelle ils souhaitent participer au concours et cette option ne pourra pas être modifiée lors de l’admission de l’année académique en question.
 • copie simplă după un act de identitate valabil (B.I./C.I./paşaport etc);
 • copie după certificat de naștere;
 • copie după certificatul de căsătorie sau alt act de schimbare a numelui; 
 • copie după diploma de bacalaureat sau echivalentă;
 • copii după diploma de învățământ superior (licență) și foaia matricolă/supliment la diplomă;
 • copii după diploma de masterat/studii aprofundate și foaia matricolă/supliment la diplomă;
  • Absolvenții de studii universitare de masterat promoția 2022 pot depune la dosar adeverința de absolvire a studiilor universitare de masterat.
 • memoriu de activitate ştiintifică;
 • lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
 • un proiect de cercetare care descrie în 30-40 de mii de caractere (format Times New Roman 12, la un rând) problematica avută în vedere, insistând asupra noutății și relevanței ei, metodologia cercetării, ca și
 • o bibliografie preliminară.
 • proiectul de cercetare va avea avizul de principiu al unui conducător de doctorat din Școala doctorală de știință politică (lista aici), pentru a putea fi susținut în fața comisiei; document aviz coordonator-  descărcați AICI
 • copie a unui certificat de competență lingvistică;
  • tipurile de certificate de competențe lingvistice recunoscute sunt disponibile aici.
  • pentru cetăţenii străini – certificatul de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii române/certificat de competenţă lingvistică de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională în cazul în care programul de doctorat se va desfăşura într-o limbă de circulaţie internaţională, exceptând candidaţii, cetăţeni străini, care provin din statele cu limbă oficială de circulaţie internaţională;
 • declarație pe propria răspundere privind exactitatea/corectitudinea documentelor dosarului transmis online;
 • adeverință medicală tip
 • 3 fotografii tip carte de identitate (3cmx4cm)
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere (vezi detalii mai jos, la categoria taxe).
Despre concursul de admitere și procesul de selecție

Procesul de selecție se va realiza de către o comisie alcătuită din toți membrii școlii doctorale. Absența unui profesor va fi justificată în prealabil.

Concursul de admitere la doctorat se desfășoară la sediul facultății.

 • În cazuri speciale, la cererea motivată a candidatului, cu avizul consiliului Școlii Doctorale și cu aprobarea conducerii Universității din București, concursul de admitere se poate desfășura prin videoconferință. Înregistrarea audio-video a susținerii online a concursului de admitere este obligatorie și se arhivează împreună cu celelalte documente ale admiterii.

Procesul de selecție va lua în seamă atât calitatea proiectului prezentat și relevanța lui pentru domeniu, cât și coerența argumentării și a prezentării orale, în cadrul examinării.

În caz de egalitate, departajarea se face în funcție de următoarele criterii:

 • (a) limba proiectului, engleza sau franceza reprezentând un avantaj în raport cu româna;
 • (b) specializarea urmată la master, candidații care au urmat științe politice fiind preferați tuturor celorlalți;
 • (c) media generală a studiilor de master.

Media fiecărui candidat se calculează cu două zecimale fără rotunjire. Media minimă de admitere este 7 (șapte).

Clasificarea candidaților se va face pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute, specificându-se care candidați sunt admiși

 • (a) pe locuri finanțate de la buget cu bursă,
 • (b) pe locuri finanțate de la buget fără bursă sau
 • (c) pe locurile cu taxă.

Mediile generale obținute de candidați la admitere sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare numai la Școala Doctorală la care aceștia au candidat și pentru sesiunea respectivă.

Rezultatele concursului de admitere vor fi validate de CȘDȘP și de C.S.U.D., fiind apoi aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universității din București, înainte de afișare.

Rezultatele concursului de admitere, aprobate de Comisia Centrală de Admitere a Universității din București, se aduc la cunoștință prin afișare în termen de cel mult 48 de ore de la data finalizării acestuia. În termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor, candidații admiși pe locurile de la buget vor depune actele în original.

 • ATENȚIE! Neprezentarea diplomei în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Dosarele candidaților respinși sau ale celor care renunță la școlarizare li se restituie, la cerere, în cel mult 48 de ore de la depunerea solicitării, obligatoriu gratuit, pe baza actelor de identitate. Candidații care își retrag actele de înscriere înainte de afișarea rezultatului final al concursului sunt considerați eliminați din concurs.

Candidații declarați admiși sunt înmatriculați la studiile universitare de doctorat în baza rezultatului concursului pentru anul universitar 2022/2023 prin decizia Rectorului Universității din București.

Taxe (admitere și școlarizare)

Taxa de înscriere este 450 lei și se achită

 • en ligne à po.unibuc.ro ou
 • fie la casieria Universității din București.

Nu sunt supuși obligației de plată a taxelor de înscriere la concursul de admitere:

 • candidații orfani de ambii părinți,
 • candidații proveniți din casele de copii sau din plasament familial și
 • personalul încadrat la Universitatea din București.

Pentru scutirea de taxă este nevoie de unul dintre următorele documente:

 • copie simplă de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverință de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (pentru candidații proveniți de la casele de copii sau care s-au aflat în plasament familial);
 • adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar al Universității, în activitate.

Taxa de şcolarizare

Taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă pentru anul universitar 2022-2023 este de 8250 ron/an, iar taxa de școlarizare pentru locurile cu taxă (CPV) pentru anul universitar 2022-2023 este de 3400 Euro/an.

Alte informații utile

CONDUCĂTORI DE DOCTORAT

Lista conducătorilor de doctorat și a domeniilor poate fi consultată AICI 

 NUMĂRUL DE LOCURI

Pentru admiterea din 2023 locurile au fost repartizate astfel;

– 7 places, state-funded studies with scholarships;

– 6 places, studies financed from the state budget, without scholarship;

– 1 place from the state budget, allocated for Roma

– 5 fee-paying places.

Programarea colocviului de admitere/Rezultate colocviu de admitere 2022

Pentru informații suplimentare legate de procesul de admitere în această perioadă, vă rugăm să ne contactați la adresa: admitere.fspub@unibuc.ro.