ADMITERE MASTER

ADMITERE MASTER

ADMITERE MASTERAT

ÎNSCRIERI : 01-18 IULIE 2024

Pentru informații suplimentare legate de procesul de admitere în această perioadă, vă rugăm să ne contactați la adresa: admitere.fspub@unibuc.ro.

Calendar admitere masterat iulie 2024
 • 01 – 18 iulie– înscrieri online
 • 15 – 18 iulie – înscrieri la sediul Facultății din  Mihail Kogălniceanu 36-46 (vezi hartă), în intervalul orar 9.00–14.00
 • 19 iulie– proba MIPA (online) + afișare
 • 20 iulie – contestații (se depun online la adresa secretariat@fspub.unibuc.ro)
 • 22 – 23 iulie – interviuri
 • 24 iulie – rezultate preliminare
 • 25 – 26 iulie – confirmare loc obținut – la sediul Facultății din  Mihail Kogălniceanu 36-46 (vezi hartă), în intervalul orar 9.00–14.00
 • 27 iulie – prima reclasificare
 • 29 iulie – confirmare loc
 • 29 iulie – rezultate finale

Cine poate candida?
 • Orice cetățean român sau străin care a susținut examen de licență românesc sau un examen echivalent;
 • Refugiați, cetățeni cu protecție subsidiară și cetățeni care dețin permis de ședere de lungă durată pe teritoriul Uniunii Europene.
Ce conține dosarul de concurs?

1. SCRISOARE DE MOTIVAȚIE/ PROIECT DE CERCETARE + CV

Aceasta trebuie să reflecte adecvarea şi potenţialul candidatului pentru domeniul de studii, precum și afinitatea cu misiunea facultăţii (nu uitați să verificați și prezentarea programelor). În cazul înscrierii la mai multe programe de studii, va fi redactată câte o scrisoare pentru fiecare secție. Pentru înscrierea online, se va încărca câte un fișier PDF pentru fiecare text.

Detalii privind conținutul scrisorii de motivație/proiectului de cercetare pentru fiecare program se găsesc la secțiunea de mai jos de pe această pagină ”Conținutul scrisorii de motivație/proiectului de cercetare”.

Exclusiv pentru programul MIPA: va fi atașat și un CV al candidatului/candidatei ca fișier PDF separat.

2. FIȘĂ TIP DE ÎNSCRIERE (sub semnătură proprie)

 • Cei care se înscriu la sediul facultății pot completa în prealabil cererea de înscriere online sau pot completa datele personale pe platformă la momentul înscrierii la sediul FSPUB.
 • Pentru cei care se înscriu online, formularul reprezintă fișa de înscriere. Candidații vor putea accesa integralitatea dosarului depus pe platformă prin contul creat la momentul înregistrării dosarului.

Informare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

3. DIPLOMA DE BACALAUREAT SAU ACT ECHIVALENT

4. LICENȚĂ SAU ACT ECHIVALENT

Licență în România:

 • Diplomă licență (în original) SAU
 • Adeverință de licență (în original și exclusiv pentru cei care au susținut examenul de licență în anul curent) care conține media generală, notele de la probele examenului de licență, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma SAU
 • Declarație de consimțământ pentru accesarea rezultatelor de la licență de către comisia de admitere exclusiv pentru cei care au susținut examenul de licență în sesiunea curentă (original: descarcă formular – format .doc / format .pdf). Documentul este necesar numai dacă diploma sau adeverința nu sunt disponibile la momentul înscrierii, (online sau offline).

Licență internatională sau echivalent

 • Act de echivalare/recunoaștere MEN-CNRED (cnred.edu.ro); SAU
 • Dovada depunerii actelor de echivalare/recunoaștere la universitate sau la MEN-CNRED Candidații vor trimite în prealabil pe adresa admitere.fspub@unibuc.ro dosarul pentru recunoaşterea studiilor conform listei de acte precizate de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale – MEN (www.cnred.edu.ro), în cazul în care nu au depus la această direcție sau nu au încă un act de recunoaștere/echivalare a studiilor din străinătate eliberat de această direcție); în cazul refugiaților și al cetățenilor cu protecție subsidiară care nu sunt în posesia unor documente (acte de studii, certificate de naștere etc,) solicitate de CNRED, se pot transmite dosarele chiar dacă acestea nu sunt complete; ȘI DECLARAȚIA UE/ SEE (format .DOC / format .PDF).

Se acceptă şi copii conform cu originalul  (în cazul înscrierii la mai multe facultăți) și fișiere .JPEG în cazul depunerii online, însoțite de dovada depunerii candidaturilor și la alte facultăți.

Cetățenii străni care doresc să urmeze programe cu predare în limba română vor include în dosar și un certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de către instituţiile abilitate de MEN.

5. CERTIFICAT DE NAȘTERE

Copie conform cu originalul/fișier JPEG separat.

6. ADEVERINȚĂ MEDICALĂ TIP

Original/ fișier JPEG separa, din care să rezulte că sunteți apt pentru a urma Facultatea de Științe Politice, eliberată de către  medicul de familie.

7. 3 FOTOGRAFII tip buletin de identitate (3cmx4cm)/ fișier JPEG separat

8. ACT DE IDENTITATE (CI, pașaport) – copie simplă/ fișier JPEG separat

9. DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ÎNSCRIERE SAU A SCUTIRII DE PLATA TAXEI (original)

Se realizează prin:

 • Chitanță – în cazul achitării la sediul comisiei de concurs pe perioada înscrierilor; sau
 • Fișier .JPEG separate pentru fiecare secție (în cazul înscrierii la mai multe linii de studii) cu extrasul de cont – în cazul înscrierii onlinepentru plățile realizate cu card bancar pe www.po.unibuc.ro sau prin transfer bancar/ordin de plată către contul Universiății din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: „Admitere FSPUB iulie 2024”
 • Dovada scutirii de taxa de înscriere este cererea de scutire de taxă avizată de președintele comisiei de admitere. Aceasta se obține în urma depunerii la președintele comisiei de admitere sau la adresa de e-mail admitere.fspub@unibuc.ro a unei cereri însoțite de unul din următoarele documente:
 • copii după certificatele de deces ale părinţilor ;
 • adeverinţă de la casa de copii sau centrele de plasament;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic în activitate a unuia dintre susţinătorii legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal angajat al Universității din Bucureşti a unuia dintre susţinătorii legali.

Atenție! Scutirea de taxă se acordă doar pentru înscriere la un singur program de studii. Taxele de înscriere nu se restituie.

NB: Candidații care au susţinut examenul de licență înainte de 2024, în afara diplomei de licență sau echivalent vor adăuga dosarului o declarație notarială în funcție de situația în care se află, astfel:

(a) Absolvenţii care NU au urmat un program de studii universitare pe locuri subvenționate de la bugetul de stat al României

 • Declaraţie notarială/Declarație pe proprie răspundere a candidatului care să ateste faptul că nu a mai urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier .JPEG separat.

(b) Absolvenţii care au urmat unul sau doi ani de studii de licenţă pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României

 • Declaraţie notarială/Declarație pe proprie răspundere a candidatului care să precizeze pe ce perioadă a urmat studii universitare pe un loc subvenţionat de la buget (original). Pentru înscrierea online, aceasta este un fișier JPEG separat.

Atenție! Absolvenții care au urmat studii universitare complete pe locuri subvenţionate de la Bugetul de stat al României pot candida numai pe locurile cu taxă.

Acte suplimentare pentru situații speciale

1. CANDIDAȚI DE ORIGINE RROMĂ

Cerere rromi

2. SCHIMBAREA NUMELUI

 • certificatul de căsătorie (copie conform cu originalul/ fișier .JPEG separat) în cazul schimbării numelui ca urmare a căsătoriei SAU
 • un act legal doveditor de schimbarea a numelui (copie conform cu originalul/ fișier .JPEG separat) în toate celelalte cazuri de schimbare a numelui cu excepția căsătoriei.
Taxe de înscriere

Taxele de înscriere la concursul de admitere sunt următoarele:

 • Pentru 1 dosar (înscriere la sediul FSPUB): 200 LEI (0 LEI pentru candidaţii scutiţi de plata primei taxe);
 • Pentru fiecare dosar suplimentar se adaugă câte 100 LEI ( spre exemplu: 2 dosare 300 LEI, 3 dosare 400 LEI, 4 dosare 500 LEI etc.

Taxa se poate achita:

 –    la sediul comisiei de concurs pe perioada înscrierilor

sau

sau

 • prin transfer bancar/ordin de plată către contul Universității din București IBAN: RO67RNCB0076010452620072, detalii plată: “Admitere FSPUB iulie 2024”

Examinare

Toate programele de master admit studenți în urma analizării unei scrisori de motivație (MCP, MIPA, MPES, MRI, MSE) sau a unui proiect de cercetare (MPE) redactat și susținut de candidat, pentru a identifica adecvarea cu programul de studii și potențialul academic/profesional.

Conținutul dosarului de concurs și al probelor practice / interviu

PROGRAM DE STUDII

VERIFICAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE

(exclusiv pentru programele în limbi străine)

INTERVIU

(evaluarea adecvării cu domeniul de studii și a potențialului academic/profesional)

MCP – Politică Comparată (în limba engleză)

DA, în baza nivelului lingvistic al SCRISORII DE MOTIVAȚIE redactate în limba engleză

Susținerea SCRISORII DE MOTIVAȚIE în limba engleză

MIPA – afaceri publice internaționale (în limba engleză)

DA, în baza nivelului lingvistic al SCRISORII DE MOTIVAȚIE redactate în limba engleză

+ VERIFICAREA COMPETENȚELOR DE ÎNȚELEGERE ȘI GÂNDIRE CRITICĂ: examen scris în limba engleză  (conectarea ideilor principale din texte la prima vedere).

Testul va avea loc online și este accesibil la  Codul de securitate necesar accesarii testului în perioada în care este deschis va fi trimis după validarea dosarului. Pentru clarificari suplimentare vă rugăm să ne scrieți la mipa@unibuc.ro

Susținerea SCRISORII DE MOTIVAȚIE (pentru master profesional) în limba engleză

MPE – POLITIQUE À L’ÂGE GLOBAL. ÉTATS, FRONTIÈRES ET SOCIÉTÉS
(în limba franceză)

DA, în baza PROIECTULUI DE CERCETARE redactat în limba franceză sau engleză

Susținerea PROIECTULUI DE CERCETARE în limba franceză sau în engleză.

MPES – Politica Egalității de Șanse în context românesc și European (master profesional, în limba română)

În semestrul  2 anului 1, studenții pot urma cursurile în limba română  sau în limba franceză

EXCLUSIV pentru admiterea în parcursul European EGALES, în baza unei SCRISORI DE MOTIVAȚIE SUPLIMENTARE, redactată în limba franceză  sau engleză

Susținerea SCRISORII DE MOTIVAȚIE (pentru master profesional) în limba română .

Pentru admiterea în parcursul European EGALES, cei admiși deja în program pot participa la un interviu suplimentar, în cadrul căruia vor susține SCRISOAREA DE MOTIVAȚIE SUPLIMENTARĂ redactată în limba franceză  sau engleză

MRI – Relații Internaționale (în limba română)

Susținerea SCRISORII DE MOTIVAȚIE în limba română

MSE – Studii Europene  (în limba română)

Susținerea SCRISORII DE MOTIVAȚIE în limba română

Conținutul scrisorii de motivație / proiectului de cercetare

 

SCRISOARE DE MOTIVAȚIE

PROIECT DE CERCETARE

PROGRAM

MCP – Politică comparată (în lb. engleză)

MRI – Relații internaționale (în lb. română)

MSE – Studii europene (în lb. română)

MIPA – Afaceri publice internaționale (master profesional în lb. engleză)

MPES  – Politica egalității de șanse în context românesc și european (master profesional, în lb. română, cu modul în lb. franceză)  

MPE – Politique à l’âge global. Etats, frontières et sociétés (în lb. franceză)

ELEMENTE DE CONȚINUT

Motivația alegerii programului de studii (cu referință la domeniul de specializare, obiectivele programului de master ales, cursurile și activitățile extracuriculare propuse).

Prezentarea unui scurt raport de carieră în raport cu alegerea programului de studii (i.e. candidații trebuie să arate în ce fel domeniul și programul de master ales sunt relevante pentru profesia pe care doresc să o exercite).

Propunerea unei teme de cercetare pe care candidatul/candidate dorește să le dezvolte în cadrul programului de master. Pe lângă motivarea temei de cercetare se va formula o scurtă problematică, se vor indica câteva referințe teoretice și vor fi indicate posibile surse ale analizei.

Motivația alegerii programului de studii (cu referință la domeniul de specializare, obiectivele programului de master ales, cursurile și activitățile extracuriculare propuse).

Prezentarea unui scurt raport de carieră în raport cu alegerea programului de studii și, dacă există, cu activitățile extracuriculare anterioare și activitatea/domeniul de specializare de la locul de muncă (candidații tribe să arate în ce fel programul de master ales este relevant pentru profesia pe care doresc să o exercite și, dacă există, ce activități relevante au în domeniu.

Propunerea unei teme de specializare pe care candidatul/candidate dorește să le dezvolte în cadrul programului de master. Aceasta va include motivarea alegerii temei, o scurtă problematică, câteva referințe bibliografice și câteva instituții relevante cu care ar dori să lucreze în această specializare.

Proiectul va prezenta subiectul de cercetare pe care candidatul/candidata dorește să îl exploreze pe parcursul celor 4 semestre de studiu și va include cel puțin următoarele elemente:

·                 Problematică și întrebare de cercetare;

·                 Plasarea subiectului în literatura de specialitate;

·                 Schița designului cercetării, inclusiv identificarea corpusului empiric și terenului de cercetare precum și evaluarea fezabilității proiectului (inclusiv potențiale riscuri);

·                 Relevanța, noutatea și pertinența subiectului pentru domeniul major al masterului ales;

·                 Bibliografie selectivă care probează cunoașterea de către candidați ale principallor repere teoretice și metodologice menite să susțină demersul de cercetare.

ELEMENTE FORMALE

7.000 de semne (cu spații, cu excepția referințelor bibliografice), caractere TNR 12 pt. Text redactat integral în limba programului de studii.

7.000 de semne (cu spații, cu excepția referințelor bibliografice), caractere TNR 12 pt. Text redactat integral în limba programului de studii.

Atenție!. Pentru candidații la programul MPES care doresc să urmeze și parcursul EGALES se va redacta și o srisoare de motivație în limba franceză sau engleză.

8.000-10.000 de semne (cu spații, cu excepția referințelor bibliografice), caractere TNR 12 pt. Text redactat integral în limba franceză sau în limba engleză.

 

Toate referințele bibliografice vor fi redactate în conformitate cu regulile fundamentale de redactare ale aparatului critic (Ghid academic – Facultatea de Științe Politice (unibuc.ro))

Indiferent de stilul ales, acesta va fi folosit în mod unitar pe tot parcursul scrisorii de motivație/proiectului de cercetare.

În plus, pentru programele în limbi străine candidații sunt evaluați și pentru competențele lingvistice în baza scrisorii de motivație (programe MCP, MPES – parcursul european EGALES) sau a proiectului de cercetare (program MPE).

Atenție! Pentru programul MIPA evaluarea competențelor lingvistice se face în baza unui examen scris, iar proba orală constă în susținerea scrisorii de motivație.

Evaluarea competențelor lingvistice pentru toate programele în limbi străine se notează admis/respins.

Proba orală

Fiecare candidat îşi va susţine în limba programului de master scrisoarea de motivație / proiectul de cercetare în cadrul unei probe orale (22-23 iulie 2024). Aceasta va testa cunoştinţele specifice ale candidaţilor din aria proiectului de cercetare şi cultura academică a acestora în câmpul ştiinţelor politice. Candidaţii vor primi la această probă o notă cuprinsă între 1 şi 10.

Contestații

Eventualele contestaţii se pot depune la comisia de admitere în maxim 48 de ore de la afişarea rezultatelor.

Nu uita să îți confirmi locul

Candidații admiși (pe locuri bugetate sau cu taxă) trebuie să confirme locul după fiecare reclasificare, personal sau prin procură notarială,  în termenul stabilit (25-26 iulie) pentru a nu fi eliminați de pe liste.  În urma acestui proces au loc reclasificări prin care candidații admiși pe locuri de rezervă pot avansa pe locuri cu taxă sau bugetate. Toți candidații declarați admiși au obligația de a depune la sediul facultății, în momentul confirmării, întregul dosar în format fizic. Descărcați cererea de confirmare: [aici cerere confirmare loc buget], [aici cerere confirmare loc taxă] [ aici cerere confirmare loc așteptare ].

ETAPA 1: CONFIRMARE LOC OBȚINUT – la sediul FSPUB din Mihail Kogălniceanu 36-46 (vezi hartă),

 • 25 – 26iulie 2024, în intervalul orar 9.00–14.00 

ETAPA 2: RECLASIFICĂRI & NOI CONFIRMĂRI – la sediul FSPUB din bd. Mihail Kogălniceanu 36-46 (vezi hartă),

 • 29 iulie 2024, în intervalul orar 9.00–14.00.

___

TAXA DE ÎNMATRICULARE

În momentul confirmării locului va trebui achitată taxa de 50 de lei.

___

CONTRACTUL DE STUDII

În momentul confirmării locului veți semna și contractul de studii.

ATENȚIE! Studenții care se vor afla pe locurile cu taxă la 1 octombrie vor trebui să achite contravaloarea taxei de școlarizate anuale, conform contractului de studii. 

Taxe de studii

Studenții admiși pe locurile de finanțare de la buget nu plătesc taxe de studii în primul an de studii. Conform legii, în funcție de performanțele școlare, în anii următori aceștia își pot păstra locul subvenționat sau pot deveni studenți înscriși pe locurile cu taxă.

Taxele pentru anul universitar 2024-2025 (anul I de studii) sunt:

– 4780 de lei pentru programele de masterat în limba română (MPES, MRI, MSE)

– 5520 de lei pentru programele de masterat în limbi străine (MPE, MPC, MIPA)

Suma poate fi eșalonată în mai multe tranșe pe parcursul anului academic, în funcție de situația socială a masterandei/ masterandului.

Programare interviu și rezultate admitere masterat 2024

La această secțiune vor fi publicate rezultatele, conform calendarului admiterii

PROGRAMARE INTERVIU  [22-23 IULIE 2024]

MCP – MPES – MPE – MRI – MSE – MIPA

REZULTATE PROBĂ SCRISĂ MIPA [19 IULIE 2024] 

COMPETENȚE LINGVISTICE [IULIE]

MIPA – MCP – MPE

Barem de corectare MIPA

REZULTATE PRELIMINARE [24 IULIE 2024]

MCP buget,taxă,respinsi  – MIPA_buget,taxă,asteptare,respinsi – MPE buget – MPES buget,etnic,respinsi – MRI buget,taxa,etnic,asteptare,respinsi – MSE buget,taxa,etnic,asteptare,respinsi

REZULTATE  PRIMA RECLASIFICARE [27 IULIE 2024]

MCP – MIPA – MPE – MPES – MRI – MSE

REZULTATE FINALE [29 IULIE 2024]

MCP – MIPA – MPE – MPES – MRI – MSE